For MC emballage A/S spiller miljøet og vores miljø-aftryk en betydelig rolle, og overvejelser omkring miljøet er med i beslutningsprocesser, såvel som i rådgivningssituationer hos vores kunder. Aktuelt er der en enorm fokus rettet mod plast, og den meget røre omkring plast optager os selvfølgelig meget.

Meget af debatten i medierne spiller på følelser, for ingen bryder sig om billeder af plastøer i verdenshavene og dyr, hvis indre er fyldt med plast, og vi kan hurtigt blive enige om, at plast i disse sammenhænge er et enormt problem.  

Som emballageleverandør anderkender vi vores rolle, og søger at påvirke vores producenter til at udbyde produkter, som tager hensyn til miljøbelastningen i hele forsyningskæden. Desuden tilstræber vi at være på forkant med udviklingen og optage ny viden, så vi løbende kan tilpasse vores sortiment og råde vores kunder i en grøn omstilling. Når vi er med til at designe nye emballager har vi fokus på, at den nye emballage er egnet til affaldssortering og genbrug. Fokus vil bla. være brug af monomaterialer, at delkomponenter i andet materiale skal være lette at skille fra hovedkomponenten og at emballagen skal være let at tømme. Desuden har vi altid fokus på at pladsoptimere i forhold til pakning på pallen, således vi sikrer, at emballagen optager mindst mulig plads under transport, f.eks. ved at pakke i højden, så den fulde højde i lastbilerne udnyttes.

Her på siden forsøger vi at give dig et nuanceret billede af plast og alternativerne til plast som vi kender det idag.

 

Skal vi droppe emballagen?

Vi skal huske, at emballager ofte løser reelle problematikker for os som f.eks. at beskytte vores varer under transport og håndtering, og sikrer de forbliver intakt. Miljøaftrykket af det produkt emballagen beskytter er typisk markant højere end emballagens miljøaftryk. For madvarer beskytter emballagen ikke kun under logistikken, men forlænger også holdbarheden og mindsker madspil. Ser vi på madvarers samlede miljøbelastning*, så udgør landbrug/fremstilling 70-80% og distribution udgør 15-30%, mens plast kun udgør 4%. I det perspektiv, giver det rigtig god mening at sikre god emballering af madvarer og mindske madspil, og derigennem minimere miljøbelastningen. 

 

Skal vi erstatte plast med andre materialer?

Kigger vi isoleret på den fleksible plast, er disse typisk langt mere ressource effektive end alternative emballagematerialer.  Et udpluk af centrale punkter fra FPE** konkluderer bla.:

  • 40% af fødevarer i Europa pakkes i fleksibel plast, men fleksibel plast udgør kun 10% af forbrugt pakkemateriale
  • Lav vægt og lille volumen reducerer energiforbrug til transport og opbevaring
  • Mindre anvendt materiale resulterer i mindre emballage til indsamling, sortering og genbrug
  • Pakning af al mad i fleksibel plast, selv med 0% genanvendelse, ville reducere det samlede Co²-aftryk til emballage med 40% i EU, svarende til 1% af EU’s drivhusgasemissioner.
  • En meget lille del af fleksibel plast anvendt i Europa bliver spildt, og mindre end 0,1% ender i havet. (Dette billede er desværre markant anderledes på globalt plan, hvorfor der globalt set må gøres en indsats for at komme plast i verdenshavene til livs).

 

Plast versus papir

Der er i øjeblikket stor interesse for at skifte plast ud med løsninger af papir, og i nogen henseender kan det give god mening, specielt hvis det er en emballage som vil ende sine dage i naturen udenom affaldshåndtering. Papir har den store fordel, at det forgår langt hurtigere ved kompostering i naturen end plast, hvorfor vi heldigvis ikke ser de samme skræmmende billeder med papir i naturen som vi ser med plast. Men vurderer vi miljøpåvirkningen ved fremstilling af papir, så anvendes cirka dobbelt så meget CO² til papirfremstillingen.

 

I den aktuelle affaldssortering i Danmark, går langt det meste husholdningsaffald til forbrænding, og her har plast den fordel frem for papir, at der udvindes mere energi ved forbrænding af plast end ved papir.  Til gengæld er papiret i dag lettere at genbruge, og en langt større del går til genbrug frem for forbrænding sammenholdt med plast. Specifikt for bæreposer, findes der efterhånden rigtig mange undersøgelser som peger på, at plastposen har et langt mindre miljøaftryk end papirbæreposen, idet en plastbærepose typisk anvendes flere gange, mens en papirbærepose oftest lader livet efter én gangs brug, MEN det fordrer selvfølgelig, at plastposen ender sine dage som affaldspose, så den ikke ender i vores natur!

 

Biobaseret plast

En anden vej at gå er at anvende biobaserede, det vil sige ikke fossil baseret, plasttyper. Fordelen ved at anvende biomasse til fremstilling af plast er, at disse er fornybare ressourcer i modsætning til olie og gas, hvor eksperter forudser, at verdens lagre vil være opbrugt om 50 år. Når skiftet til biobaseret ikke er så enkelt, er det fordi udfordringerne med bioplast fortsat er mange.  F.eks. er de biobaserede folier typisk fremstillet af majs eller sukkerroer, så omstilling til bioplast vil forårsage et massivt træk på disse fødevarer, som er vigtige fødevarer på verdensplan. Skal det ikke gå ud over fødevareproduktionen, vil det kræve omlægning af endnu mere land til landbrugsarealer, hvilket koster i miljøregnskabet og en yderligere konsekvens vil være et øget vandforbrug. Endelig har vi til gode at se en biobaseret plast, der har de helt samme tekniske egenskaber som plasttypen PE, desuden er prisen på biobaseret plast stadig meget høj sammenholdt med fossil plast. Man skal desuden være opmærksom på, at som det er i dag, så kan du kalde din folie for biobaseret, hvis blot den indeholder 1% som ikke er fossilt baseret. Ikke desto mindre sker der hele tiden ny udvikling på dette område, og lytter vi til Plastindustrien i Danmark, så er holdningen, at der skal findes andre materialer til fremstilling af plast end de fossile, og danske forskere er med helt fremme med udviklingen af metoder til at omdanne biomasse til alle typer af polymerer, og vi følger selvfølgelig denne udvikling nøje.

 

Bionedbrydelig plast

Fossilt plast tager typisk 500 år førend det nedbrydes i naturen, så det vil være en kæmpe fordel, hvis denne proces kunne fremskyndes markant, og nedbrydningsprocessen i naturen kunne komme på højde med f.eks. papir. Til vores viden findes der i dag ikke en plasttype som reelt er 100% bionedbrydelig. Det som typisk sker er, at de bionedbrydelige folier hurtigt nedbrydes i mindre plastpartikler, så de ikke længere er synlige, men til gengæld er de stadig i vores omgivelser, men nu blot som mikroplast. Efter vores opfattelse er mikroplast et endnu større problem end det almindelige plastaffald som vi trods alt kan indsamle til genindvinding. Vi er derfor også glade for at se, at Regeringens Plasthandlingplan bla. lægger op til, at det skal kortlægges i, hvilket omfang bionedbrydelig plastik kan bionedbrydes under danske naturforhold, så der kan fastlægges nogle regler for, hvad man reelt må kalde for bionedbrydeligt. Forum for plastemballage har udarbejdet en række anbefalinger, der skal gøre Danmark til et cirkulært foregangsland, og af den tidslinje som er udarbejdet, fremgår det at bionedbrydeligt plast skal afvikles til emballageproduktion, så vi antager, at bionedbrydelig plast ikke har den store fremtid til emballagefremstilling.

 

Genbrugsplast (recirkuleret LDPE)

Ved at anvende helt eller delvist recirkuleret plastmateriale sparer vi på vores ressourcer og er samtidig med til at mindske det samlede CO²-aftryk fra emballage-fremstillingen. Det er forholdsvis billigt at regenerere plast, hvis blot sorteringen er grundig, derfor er produkter af recirkuleret plast også billigere end tilsvarende produkter af virgin materiale. Ulempen ved genbrugsfolierne er, at de typisk ikke kan anvendes til fødevarekontakt, desuden kan der være lidt omkring styrken af emballagen, som kan være svagere, og endelig er genbrugsfolier ikke optimale til flexo-tryk. Til gengæld kan materialet recirkuleres og bruges igen og igen.

 

Hvad gør vi?
Vi er ikke af den opfattelse, at plastik skal dømmes ud, men vi er overbevist om, at vi skal samarbejde i hele værdikæden for at komme de problemer til livs som plastik forårsager, så plast også i fremtiden vil være værdsat. Det vil kræve, at unødvendig engangsemballage elimineres, samt at der gennem design, innovation og alternative modeller gøres en målrettet indsats for at opnå bæredygtige løsninger. Plastindustrien har et ansvar for at minimere miljøbelastningen i fremstillingen af plast samt at blive bedre til at genbruge plast, og dernæst er der også et samfundsmæssigt ansvar for at ”ramme skraldespanden” og generelt bliver bedre til at indsamle plastaffald med henblik på genbrug/genanvendelse. 

 

De 3 R'ere

Med afsæt i de 3 R'ere forsøger vi at gøre vores del for at lette miljøbelastningen, og det er vores håb, at denne tilgang både kan inspirere vores kunder og lette arbejdet med en grøn omstilling. 

 

Reduce

MC emballage har i mange år arbejdet målrettet sammen med både producenter og kunder på at minimere materialeforbruget i plastprodukter. Et resultat af dette samarbejde er vores brede program af strækfilm i kvaliteter helt ned til 6 my, og vi er eksperter i at foretage dokumenterede målinger hos vores kunder, sikre optimal brug i forhold til pallevikleren og rådgive i reduktion af materiale brug. Vi har også ændret vores sortiment af hætter, hvor vi er gået fra en almindelig PE til en MC star og dermed reduceret tykkelsen/materialeforbruget på vores hætter.

 

Reuse

Vi fører en række emballager som kan indgå i et retursystem og dermed genbruges flere gange, bla. plastpaller og plastkasser, men også vores postordreposer er designet til at blive genbrugt til returnering.

 

Recycle

Vi tilbyder en lang række produkter af genbrugsplast, bla. er flere af vores sække produceret af genbrugs materiale, og en stor del af vores program af afdækningsfolier/folier til indpakning er fremstillet af plastproducenternes egen restplast. Vi har desuden fokus på at øge mængden af genbrugsmateriale i forbindelse med rådgivning af vores kunder.

 

Er ønsket helt at gå væk fra plast, så har vi i vores program en lang række substituerende produkter af f.eks. papir og pap, men som beskrevet tidligere, så opfordrer vi til, at det overvejes, hvordan emballagen ender sine dage. Er der stor risiko for, at emballagen havner i naturen, anbefaler vi f.eks. en papirløsning. Men vil emballagen blive håndteret som affald, er det i mange tilfælde fortsat emballager af fleksibel plast, som sætter det mindste miljøaftryk sammenholdt med alternative emballagetyper.

 

Kilder

Materiale er udarbejdet marts 2019: Vi henter vores informationer fra kilder som Miljø- og fødevarestyrelsen, Teknologisk Institut, Affaldsordning Danmark og Plastindustrien, men har også fulgt resultater af samarbejder bla. via seminar hos Gate21.

 

*Kilde Teknologisk Institut, baseret på undersøgelse fra UN FAO.

**Kilde Flexible Packaging Europe: https://www.flexpack-europe.org/en/toolkit-downloads.html

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv