Sikkerhedsblad for Polypropylene (PP) strapping

 

I overensstemmelse med EUR direktiver 39/112/EEC og 91/155/EEC

 

Sammensætning/ingredienser:

 

Polypropylene-homo-polymers (ca. 97%)

Kridt (ca. 1%)

Farvestof (ca. 1-2%)

 

Vores produkt stadfæstes af det europæiske parlament og direktiv 94/62/EC af 20.12.94 vedr. emballage og emballageaffald.

 

Det er ingen tungmetaller (bly, kadmiun, kviksølv, hexavalent crom) og farve-pigmenter i produktet.

 

Mulige risici:

 

Et ikke-risikofyldt produkt iflg. EU direktiverne 67/548/EEC, 88/379/EEC og 93/18/EEC.

 

Førstehjælps forholdsregler:

 

Ingen generelt.

 

Klinisk behandling kan blive nødvendig, hvis huden kommer i berøring med varmt smeltet materiale.

 

Note til læger: Produktet er et inaktivt tørstof.

 

Forholdsregler ved brand:

 

Egnede brandslukningsmaterialer: pulverslukker, CO2, vandspray, vand etc.

 

Forbrændingsprodukter eller produceret gas: nogle af forbrændingsgasserne er giftige.

Der anbefales de almindeligt anvendte regler til forebyggelse af brand.

 

Forholdsregler i tilfælde af utilsigtede udslip:

 

Kun mekanisk fjernelse.

 

Håndtering og lagring:

 

Ingen særlige betingelser da det er et harmløst materiale.

 

Bestrålingsrestriktioner og personale-beskyttelsesudstyr:

 

Ingen bestrålingsrestriktioner.

Beskyttelseshandsker mod håndbeskadigelser i henhold til arbejdsbeskyttelses-regulativer.

 

Fysisk-kemisk karakteristika:

 

Lugt: Ingen

Smelteomfang: 165-166º C/testet af DSC, indvendig metode

Antændelsestemparatur: ca. 400º C/analogt med DIN 51794

Opløselighed: Uopløselig i vand og olie

 

Stabilitet og reaktivitet:

 

Polypropylene er et kemisk ikke-reaktivt materiale.

 

Svejsning af PP strapping: Forbrænding ved svejseprocessen under 400º C er harmløst ved normal ventilation i arbejdslokalet.

 

Toksikologiske detaljer:

 

Polypropylene og de ovennævnte ingredienser er ikke-giftige.

 

 

Økologiske detaljer:

 

Polypropylene er miljømæssigt neutral eftersom det er ikke-biologisk nedbrydeligt og ikke-absorberende. Klassificeret som vandrisiko kategori WRL = 0 i henhold til kataloget med vand-skadelige materialer.

 

Note vedr. afskaffelse:

 

Genanvendelig ved smeltning. Bortskaffelse ved affaldsdepoter eller forbrænding i anerkendte faciliteter.

Affaldskode: 57128

Affaldsbetegnelse: PO-affald

 

Transport detaljer:

 

Ikke et skadeligt materiale i henhold til europæiske og oversøiske transport-regulativer (ADR, RID o.s.v.)

 

Regulativer:

 

Ingen mærkningspligt.

 

Andre detaljer:

 

Oplysningerne i dette sikkerheds-informationsblad svarer til gældende oplysninger. Sikkerhedsbladet garanterer ikke for nogen teknisk produktkarakteristik.

 

03.04.2008

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv