Generelle salgs- og leveringsbetingelser        

 

1.Gyldighed

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra MC emballage a/s, medmindre andet skriftligt er aftalt. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, finder ikke anvendelse. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

 

2.Tilbud, ordrebekræftelse og pris

Medmindre andet er anført i tilbuddet, er alle skriftligt afgivne tilbud bindende i 30 dage, således at købers accept af tilbuddet skal være MC emballage a/s i hænde inden 30 dage fra dateringen af tilbuddet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Stemmer MC emballage a/s' ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere telefonisk eller via e-mail senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens modtagelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er MC emballage a/s berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser. Omfattes leverancen af en skriftlig prisaftale inklusiv råvareklausul, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af denne.

2.1Vi forbeholder os retten til at genforhandle skriftlige prisaftaler, også prisaftaler inklusiv råvareklausuler, såfremt vi befinder os i en ekstremsituation, som i væsentlig grad påvirker prissætningen.

2.2Priser oplyst via login i vores e-handelsmodul er vejledende og ikke bindende før modtagelse af skriftlig bekræftelse.

2.3Generelt tages forbehold for taste- og skrivefejl i salgsmateriale.

 

3.Salgsmateriale, tegninger m.v.

Alle oplysninger og data i MC emballage a/s' generelle salgsmateriale, prislister m.v. kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang, særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.

MC emballage a/s har såvel ejendomsret som immateriel ret til salgsmateriale, produktionsværktøjer, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, herunder film og klicheer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Såfremt værktøjer, klicheer m.m. ikke har været i brug indenfor en periode på 2 år, så forbeholder vi os retten til, uden yderligere varsel, at bortskaffe disse.

 

4.Betaling og kreditgivning

Der betales kontant ved leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen. Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid gældende morarentesats.

Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger. Hvis købers betalingsevne efter MC emballage a/s' opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er MC emballage a/s berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af MC emballage a/s.

Manglende overholdelse af MC emballage a/s' betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger MC emballage a/s til at sætte yderligere leverancer i bero samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

 

5.Aftagepligt

Køber har pligt til at aftage varerne senest 6 mdr. efter accept af tilbud, hvis der er tale om skaffevarer. Aftager køber ikke produkterne rettidigt, er MC emballage a/s berettiget til at fakturere færdigfremstillede produkter med 100 % og halvfabrikata med 85 % af den aftalte købesum. MC emballage a/s er samtidig berettiget til at fakturere lagerleje. Fakturerede produkter henligger for købers risiko. Er varerne ikke aftaget inden 1 år efter accept af tilbud, er MC emballage a/s berettiget til at kassere varerne, hvilket ikke fritager køber for forpligtelsen til at betale for varerne samt omkostning til bortskaffelse.

 

6.Ejendomsforbehold

Varerne forbliver MC emballage a/s' ejendom, indtil samtlige beløb, herunder omkostninger til levering, forsendelse og forsikring, vedrørende varerne er betalt. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varerne eller på anden måde at råde over varerne på en måde, som strider mod ejendomsforbeholdet.

 

7.Levering

Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering iht. Incoterms2020 FCA fra MC emballage a/s' lager i Hinnerup eller fra et af MC's eksterne lagre, efter MC emballage a/s' valg.  

Forsendelse sker omkostningsfrit til hele landet herunder brofaste øer for leverancer større end kr. 2.000. For leverancer mindre end kr. 2.000 betales et fragt- og ekspeditionsgebyr på kr. 295. MC emballage a/s forbeholder sig ret til dellevering.

Kan levering som følge af købers forhold ikke gennemføres, henstår varerne for købers regning og risiko på MC emballage a/s' lager. MC emballage a/s er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v.

Varer på prøve eller varer, der er udlånt af MC emballage a/s, skal returneres i ubeskadiget og rengjort stand for købers regning. Beskadiget emballage erstattes af køber.

 

8.Returvare

MC emballage A/S yder returret efter forudgående skriftlig aftale med et af MC emballage a/s' kundecentre. MC emballage a/s modregner et returgebyr på 20 % af købesummen, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Det er i alle tilfælde en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse leveres ubeskadiget hos MC emballage a/s i original emballage.

Returomkostninger afholdes af kunden.

 

9.Mængde- og kvalitetstolerancer

MC emballage a/s forbeholder sig ret til mængdeafvigelser på indtil 10 % af den aftalte mængde, undtaget er specialordrer på bølgepap og folie, hvor mængdetolerancerne er som følger:

9.1.1Specifikt for specialordre af bølgepap:

Bestilt mængde < 1000 styk - mængdeafvigelse +/- 20%

Bestilt mængde 1000 – 5000 styk – mængdeafvigelse +/- 15%

Bestilt mængde >5000 styk – mængdeafvigelse +/- 10%

9.1.2Specifikt for specialordrer på folieprodukter:

Bestilt mængde +/- 20%

 

Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation m.v. kan variere indenfor et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger indenfor de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerancegrænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i de enkelte tilfælde.

Materiale fra køber såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer m.v. anses alene for generelle retningslinjer og er ikke en del af nærværende aftale, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

10.forsinkelse

Leveringstiden er fastsat af MC emballage a/s efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved aftalens indgåelse. En udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor MC emballage a/s. MC emballage a/s er tilsvarende ikke ansvarlig for forsinkelse, som skyldes væsentlige afgivelser i købers forecast.  

MC emballage a/s er til enhver tid berettiget til at erstatte den af køber bestilte vare med en anden vare, som i al væsentlighed svarer til den bestilte vare. Såfremt køber ikke accepterer ombytningen af den bestilte vare med den alternative vare er MC emballage a/s ikke ansvarlig for forsinkelse af den bestilte vare.

Såfremt leveringstiden overskrides med mere end 10 dage, er køber berettiget til konventionalbod fra udløbet af de 10 dage. Konventionalboden udgør 0,5% beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer. Konventionalboden kan ikke overstige 10% af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider MC emballage a/s den forlængede leveringstid med mere end 20 arbejdsdage, er køber berettiget til at ophæve aftalen.

Vælger køber at ophæve aftalen, har køber alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

Såfremt køber ønsker at gøre forsinkelsen gældende, skal køber straks reklamere skriftligt over for MC emballage a/s.

 

11.Mangler

Ved levering skal køber straks, inden det leverede tages i brug, foretage forsvarlig kontrol af det leverede. Der skal endvidere løbende ske forsvarlig kontrol under påfyldning. Såfremt der ikke foretages forsvarlig kontrol, eller der senere konstateres mangler som kunne/burde have været påvist før ibrugtagning, er MC emballage a/s ikke ansvarlig for eventuelle mangler.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget give MC emballage a/s skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består, samt dokumentation for hvilken leverance varen stammer fra.

MC emballage a/s' ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter MC emballage a/s' valg og inden rimelig tid, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af MC emballage a/s fastsat forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangels-beføjelser gældende.

Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor MC emballage a/s, kan køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden samtykke fra MC emballage a/s fratager MC emballage a/s for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

 

12. Ansvarsbegrænsning

MC emballage a/s' erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, køber har erlagt for varen (eller mangel på samme).

MC emballage a/s er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser, driftstab i øvrigt eller andre indirekte tab eller følgeskader. MC emballage a/s er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne.

 

13.Produktansvar

For produktansvar er MC emballage a/s ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. MC emballage a/s fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på MC emballage a/s' produktansvarsforsikring. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er MC emballage a/s ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 

Køber skal straks underrette MC emballage a/s, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. Bliver MC emballage a/s sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

Såfremt MC emballage a/s måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde MC emballage a/s skadesløs i det omfang, MC emballage a/s' ansvar er fraskrevet eller begrænset ved disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller aftalen i øvrigt.

 

14.Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

MC emballage a/s er ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt den manglende opfyldelse skyldes usædvanlige omstændigheder, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for MC emballage a/s' kontrol, herunder, men ikke udelukkende, krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, produktions- og leveringsvanskeligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe, pandemier. MC emballage a/s er i disse tilfælde berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt.

 

15.Garantiforpligtigelser

For maskiner, værktøjer og pakkeanlæg fremgår gældende betingelser af den konkrete salgsaftale. Herudover ydes ingen garanti.

 

16.Lovvalg og værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Internationale privatretlige regler og den internationale købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen og disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende betingelsernes eksistens eller gyldighed, afgøres ved de almindelige danske domstole, såfremt køber har hjemsted i Danmark. Har køber hjemsted uden for Danmark, skal tvister afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

Søgaard & Co. - Mere web for pengene
Udskriv